skip to Main Content

Nejnovější aktuality

Seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí na školní rok 2024/2025 naleznete zde: přijaté děti - seznam…

Mateřinka

Již tradičně se naše děti zúčastnily nesoutěžní přehlídky mateřských škol "Mateřinky" v teplickém…

Zápis na školní rok 2024/2025

Informace k zápisu na nový školní rok naleznete v záložce PRO RODIČE -…

Školní vzdělávací program

Září - 1. tematický celek: Sejdeme se Na Kopečku

Nový školní rok začínáme tradičně pohádkou, při které si děti rozvíjejí řečové schopnosti, vnímání, porozumění, poznávací schopnosti, představivost a fantazii
Pro nové kamarády máme připravené dárečky a fotografie z prvního dne v MŠ
Při adaptaci se děti seznamují s pravidly společenského soužití a pravidly chování ve vztahu k druhému. Také se postupně seznamují se základy sebeobsluhy
Snažíme se maximálně spolupracovat s rodiči a adaptaci přizpůsobit individuálním potřebám dětí. Rodiče obdrží přehledný leták, kde získají potřebné informace, které ještě upřesníme na rodičovské schůzce
Všechny činnosti přizpůsobujeme potřebám nových dětí, abychom jim usnadnili orientaci v novém prostředí a začlenění do kolektivu
Týdenní podtémata: Naše školka; Kamarádi; Oblékání to je dřina; Poslední vlaštovka

Říjen - 2. tematický celek: Barevný podzim na naší zahradě

Děti si vytvářejí elementární povědomí o širším přírodním prostředí, seznamují se s proměnami v přírodě, sbírají šípky, kaštany, které pak odvážíme zvířatům do obory
Slavíme narozeniny lípy vysázené k 50. výročí založení MŠ, aby si děti všímaly růstu a proměn stromu
Udržujeme tradici podzimního pouštění draků s rodiči, děti si osvojují schopnosti a dovednosti důležité pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, zdokonalují si dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
Děti se zapojují do jednoduchých prací na zahradě
Vedeme děti k rozvoji aktivní i pasivní slovní zásoby
Týdenní podtémata: Čas jablíčkových vůní; Jak žije les; Není drak jako drak; Podzim čaruje; Myška Hrabalka

Listopad - 3. tematický celek: Zamykáme zahradu

Děti se seznamují s proměnami počasí, které denně zaznamenávají do kalendáře přírody, s vlivem počasí na změny v přírodě i s vlivem na člověka a na jeho zdraví
Začátkem listopadu „zamykáme“ zahrádku, aby si děti uvědomily a prohlubovaly svůj vztah k přírodě, ke svému okolí. Akce je spojena s lampiónovým průvodem s rodiči, při kterém u dětí posilujeme prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem
Při akci „tvořivé odpoledne s rodiči“ si děti rozvíjí tvořivost, estetické cítění a schopnost spolupracovat a spolupodílet se
Zaměřujeme na práci s barvou a fantazii dětí, seznamujeme je s různými materiály
Týdenní podtémata: Zamkneme si zahrádku; Co umí vítr a déšť; Moje tělo a zdraví; Z čeho se vyrábí?

Prosinec - 4. tematický celek: Vánoční čas

Rozvíjíme vztah k tradicím, k rodině, schopnost žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
Děti ze sborečku „Zpívánky Na Kopečku“ již tradičně vystupují na veřejných koncertech Teplicích
Připravujeme si dárečky a vánoční výzdobu, pečeme cukroví
Rozvíjíme sociální citlivost, toleranci, respekt, přizpůsobivost a fantazii
Osvojujeme si dovednost hodnotit své chování a schopnost sebeovládání při návštěvě Mikuláše a při zahájení adventu
Týdenní podtémata: Mikuláš; Těšíme se na Vánoce; Vánoce

Leden - 5. tematický celek: Hrátky se sněhem

Děti si osvojují návyky zdravého životního stylu (sport, výživa, prevence úrazů a nemocí), rozvíjejí si fyzickou i psychickou zdatnost při hrách na sněhu
Chodíme sáňkovat, hrajeme si se sněhem, rozvíjíme tvořivost při stavbách ze sněhu na zahradě
Děláme pokusy – sníh, led, voda
Děti se učí vyhledávat informace v encyklopediích – zvířata, stopy ve sněhu
Manuální zručnost si zdokonalují při výtvarných a pracovních činnostech
Předškolní děti se připravují na vstup do školy. Navštívíme ZŠ, kde se děti mohou posadit do lavic a zkusí si plnit některé úkoly
Rozvíjíme u dětí zájem o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
Týdenní podtémata: Zimní hry a sporty; Brzy půjdu k zápisu; Sněhová vločka; Zvířátka v zimě

Únor - 6. tematický celek: Zimní radovánky

Dětem přibližujeme lidové tradice a zvyky v zimním období, mezi které patří Masopust, karnevalový rej, apod.
Na karnevalu se objevují nejrůznější masky, které si děti za pomoci rodičů vytvářejí. Rozvíjejí si fantazii a zručnost při vyrábění masek, při experimentech s materiály
Děti se podílejí na výzdobě školy, osvojují si věku přiměřené praktické dovednosti (sebeobsluha, orientace v čase a ročních obdobích, …)
Seznamujeme se s různými profesemi
Rozvíjíme si jazykové dovednosti při dramatizaci pohádek, vyprávění, …
Týdenní podtémata: Hádej, čím jsem; Celý den a rok; Z pohádky do pohádky; Karneval

Březen - 7. tematický celek: Odemykáme zahradu

S příchodem jara zařazujeme činnosti, při kterých si děti rozvíjejí úctu k životu ve všech jeho formách, kooperativní dovednosti, posilují v dětech radost z nových objevů, probouzejí zvídavost a radost poznávat
Slavnostně odemykáme zahradu, sledujeme rozdíl mezi zimní a jarní přírodou, vyséváme na záhon zeleninu
Děti se účastní oblastního kola „Mateřinka“
Pravidelně navštěvujeme Regionální knihovnu v Teplicích, kde si děti rozvíjejí své poznatky o knihách, spisovatelích, ilustrátorech
Týdenní podtémata: Kniha je můj kamarád; Když jaro ťuká; Jaro v trávě; Svátky jara; Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš?

Duben - 8. tematický celek: Jaro na zahradě

Udržujeme další tradice jako jsou Velikonoce, pálení čarodějnic, Den Země apod. Pálení čarodějnic se koná s rodiči na naší zahradě s táborákem, opékáním a soutěžemi
Děti si osvojují poznatky o pohybových činnostech a jejich kvalitě, posilují si prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem
Děti se seznamují se zvířaty, rozvíjejí si svůj vztah k nim, k živé přírodě i okolnímu světu. Osvojují si základní poznatky o prostředí, v němž žijí
Jsme co nejvíce na školní zahradě, kde pozorujeme přírodu a drobný hmyz
Pokračujeme v pěstování a vysévání semínek, pozorujeme jejich růst
Také pozorujeme tzv. motýlí zahrádky. Motýly pak vypouštíme do volné přírody
Týdenní podtémata: Domácí zvířátka; Jaro na zahrádce; Den Země a slavnost stromů; Život u vody; Slet košťat

Květen - 9. tematický celek: Zahradní slavnosti

V květnu se věnujeme upevňování pocitu sounáležitosti s rodinou
Rozvíjíme u dětí řečové schopnosti a jazykové perceptivní i produktivní dovednosti při přípravě pásma básní a písní na „Zahradní slavnost“ k Svátku matek
Děti si rozvíjejí společenský i estetický vkus při přípravě výzdoby a pohoštění pro maminky, osvojují si poznatky a dovednosti důležité k podpoře osobní pohody i pohody prostředí
Při zápisu do MŠ si mohou děti s rodiči prohlédnout prostředí školky
Rozvíjejí si schopnost sebeovládání a vytvářejí si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi
Při akci „atletická olympiáda“ si děti rozvíjejí pohybové dovednosti, trénujeme na jednotlivé sportovní disciplíny – běh, skok, hod
Při cestách do centra města děti poznávají známá místa, orientují se v okolí MŠ. Děti jsou poučeny o bezpečnosti při cestování
Týdenní podtémata: Kvetoucí zahrada; Moje rodina; Moje město; Čím cestujeme

Červen - 10. tematický celek: Loučíme se „Na Kopečku“

Radostným týdnem začíná měsíc plný her a výletů, kterými se vždy loučíme se školáky a školním rokem
V rámci „Radostného týdne“ slavíme „Den dětí“
Děti se učí spolupracovat při hledání pokladu, poznávají okolí města na výletě
Při sportovních soutěžích a při nocování v MŠ si vytvářejí zdravé životní návyky a postoje jako základy zdravého životního stylu
Rozvíjíme zájem o knihy návštěvou knihovny
Děti si osvojují některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjejí zájem o psanou podobu jazyka
V závěru měsíce pak „školáci“ skládají „malou maturitu“ a jsou slavnostně šerpováni králem Školasem, rozvíjejí si interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální
Velké oblibě se těší téma „Barevný týden“, kdy je důležitá spolupráce s rodiči (barevné oblečení, hračky, …)
Týdenní podtémata: Radostný týden; Zvířata v ZOO; Barevný týden; Loučení se školáky

Červenec + Srpen - 11. tematický celek: Prázdniny Na Kopečku

Tak, jak je pestré léto, tak je rozmanitý i tento blok. Při zajišťování prázdninového provozu se děti seznamují s novými kamarády a navazují nová přátelství
V tomto období plánujeme činnosti dle doplňkových témat, ve kterých děti využijí své poznatky a dovednosti, které získaly během celého školního roku
Týdenní podtémata: Týden malých indiánů; Polámal se mraveneček; Kočičí živočichopis; Hrady a zámky; Dinosauři
Back To Top