skip to Main Content

Nejnovější aktuality

Den otevřených dveří

Vážení rodiče, zveme Vás do naší školy na Den otevřených dveří. Přijďte se…

Karneval

Ve čtvrtek 9.2.2023 jsme prožili krásné dopoledne. Děti měly karneval, na který dorazily…

Cvičení rodičů s dětmi

Od ledna letošního roku probíhá jednou týdně v tělocvičně naší školy cvičení rodičů…

Školní vzdělávací program

Září - 1. tematický celek: Sejdeme se Na Kopečku

Nový školní rok začínáme tradičně pohádkou, při které si děti rozvíjejí řečové schopnosti, vnímání, porozumění, poznávací schopnosti, představivost a fantazii
Pro nové kamarády máme připravené dárečky a fotografie z prvního dne v MŠ
Při adaptaci se děti seznamují s pravidly společenského soužití a pravidly chování ve vztahu k druhému. Také se postupně seznamují se základy sebeobsluhy
Snažíme se maximálně spolupracovat s rodiči a adaptaci přizpůsobit individuálním potřebám dětí. Rodiče obdrží přehledný leták, kde získají potřebné informace, které ještě upřesníme na rodičovské schůzce
Všechny činnosti přizpůsobujeme potřebám nových dětí, abychom jim usnadnili orientaci v novém prostředí a začlenění do kolektivu
Týdenní podtémata: Naše školka; Kamarádi; Oblékání to je dřina; Poslední vlaštovka

Říjen - 2. tematický celek: Barevný podzim na naší zahradě

Děti si vytvářejí elementární povědomí o širším přírodním prostředí, seznamují se s proměnami v přírodě, sbírají šípky, kaštany, které pak odvážíme zvířatům do obory
Slavíme narozeniny lípy vysázené k 50. výročí založení MŠ, aby si děti všímaly růstu a proměn stromu
Udržujeme tradici podzimního pouštění draků s rodiči, děti si osvojují schopnosti a dovednosti důležité pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, zdokonalují si dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky
Děti se zapojují do jednoduchých prací na zahradě
Vedeme děti k rozvoji aktivní i pasivní slovní zásoby
Týdenní podtémata: Čas jablíčkových vůní; Jak žije les; Není drak jako drak; Podzim čaruje; Myška Hrabalka

Listopad - 3. tematický celek: Zamykáme zahradu

Děti se seznamují s proměnami počasí, které denně zaznamenávají do kalendáře přírody, s vlivem počasí na změny v přírodě i s vlivem na člověka a na jeho zdraví
Začátkem listopadu „zamykáme“ zahrádku, aby si děti uvědomily a prohlubovaly svůj vztah k přírodě, ke svému okolí. Akce je spojena s lampiónovým průvodem s rodiči, při kterém u dětí posilujeme prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem
Při akci „tvořivé odpoledne s rodiči“ si děti rozvíjí tvořivost, estetické cítění a schopnost spolupracovat a spolupodílet se
Zaměřujeme na práci s barvou a fantazii dětí, seznamujeme je s různými materiály
Týdenní podtémata: Zamkneme si zahrádku; Co umí vítr a déšť; Moje tělo a zdraví; Z čeho se vyrábí?

Prosinec - 4. tematický celek: Vánoční čas

Rozvíjíme vztah k tradicím, k rodině, schopnost žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
Děti ze sborečku „Zpívánky Na Kopečku“ již tradičně vystupují na veřejných koncertech Teplicích
Připravujeme si dárečky a vánoční výzdobu, pečeme cukroví
Rozvíjíme sociální citlivost, toleranci, respekt, přizpůsobivost a fantazii
Osvojujeme si dovednost hodnotit své chování a schopnost sebeovládání při návštěvě Mikuláše a při zahájení adventu
Týdenní podtémata: Mikuláš; Těšíme se na Vánoce; Vánoce

Leden - 5. tematický celek: Hrátky se sněhem

Děti si osvojují návyky zdravého životního stylu (sport, výživa, prevence úrazů a nemocí), rozvíjejí si fyzickou i psychickou zdatnost při hrách na sněhu
Chodíme sáňkovat, hrajeme si se sněhem, rozvíjíme tvořivost při stavbách ze sněhu na zahradě
Děláme pokusy – sníh, led, voda
Děti se učí vyhledávat informace v encyklopediích – zvířata, stopy ve sněhu
Manuální zručnost si zdokonalují při výtvarných a pracovních činnostech
Předškolní děti se připravují na vstup do školy. Navštívíme ZŠ, kde se děti mohou posadit do lavic a zkusí si plnit některé úkoly
Rozvíjíme u dětí zájem o další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
Týdenní podtémata: Zimní hry a sporty; Brzy půjdu k zápisu; Sněhová vločka; Zvířátka v zimě

Únor - 6. tematický celek: Zimní radovánky

Dětem přibližujeme lidové tradice a zvyky v zimním období, mezi které patří Masopust, karnevalový rej, apod.
Na karnevalu se objevují nejrůznější masky, které si děti za pomoci rodičů vytvářejí. Rozvíjejí si fantazii a zručnost při vyrábění masek, při experimentech s materiály
Děti se podílejí na výzdobě školy, osvojují si věku přiměřené praktické dovednosti (sebeobsluha, orientace v čase a ročních obdobích, …)
Seznamujeme se s různými profesemi
Rozvíjíme si jazykové dovednosti při dramatizaci pohádek, vyprávění, …
Týdenní podtémata: Hádej, čím jsem; Celý den a rok; Z pohádky do pohádky; Karneval

Březen - 7. tematický celek: Odemykáme zahradu

S příchodem jara zařazujeme činnosti, při kterých si děti rozvíjejí úctu k životu ve všech jeho formách, kooperativní dovednosti, posilují v dětech radost z nových objevů, probouzejí zvídavost a radost poznávat
Slavnostně odemykáme zahradu, sledujeme rozdíl mezi zimní a jarní přírodou, vyséváme na záhon zeleninu
Děti se účastní oblastního kola „Mateřinka“
Pravidelně navštěvujeme Regionální knihovnu v Teplicích, kde si děti rozvíjejí své poznatky o knihách, spisovatelích, ilustrátorech
Týdenní podtémata: Kniha je můj kamarád; Když jaro ťuká; Jaro v trávě; Svátky jara; Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš?

Duben - 8. tematický celek: Jaro na zahradě

Udržujeme další tradice jako jsou Velikonoce, pálení čarodějnic, Den Země apod. Pálení čarodějnic se koná s rodiči na naší zahradě s táborákem, opékáním a soutěžemi
Děti si osvojují poznatky o pohybových činnostech a jejich kvalitě, posilují si prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem
Děti se seznamují se zvířaty, rozvíjejí si svůj vztah k nim, k živé přírodě i okolnímu světu. Osvojují si základní poznatky o prostředí, v němž žijí
Jsme co nejvíce na školní zahradě, kde pozorujeme přírodu a drobný hmyz
Pokračujeme v pěstování a vysévání semínek, pozorujeme jejich růst
Také pozorujeme tzv. motýlí zahrádky. Motýly pak vypouštíme do volné přírody
Týdenní podtémata: Domácí zvířátka; Jaro na zahrádce; Den Země a slavnost stromů; Život u moře; Slet košťat

Květen - 9. tematický celek: Zahradní slavnosti

V květnu se věnujeme upevňování pocitu sounáležitosti s rodinou
Rozvíjíme u dětí řečové schopnosti a jazykové perceptivní i produktivní dovednosti při přípravě pásma básní a písní na „Zahradní slavnost“ k Svátku matek
Děti si rozvíjejí společenský i estetický vkus při přípravě výzdoby a pohoštění pro maminky, osvojují si poznatky a dovednosti důležité k podpoře osobní pohody i pohody prostředí
Při zápisu do MŠ si mohou děti s rodiči prohlédnout prostředí školky
Rozvíjejí si schopnost sebeovládání a vytvářejí si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi
Při akci „atletická olympiáda“ si děti rozvíjejí pohybové dovednosti, trénujeme na jednotlivé sportovní disciplíny – běh, skok, hod
Při cestách do centra města děti poznávají známá místa, orientují se v okolí MŠ. Děti jsou poučeny o bezpečnosti při cestování
Týdenní podtémata: Kvetoucí zahrada; Moje rodina; Moje město; Čím cestujeme

Červen - 10. tematický celek: Loučíme se „Na Kopečku“

Radostným týdnem začíná měsíc plný her a výletů, kterými se vždy loučíme se školáky a školním rokem
V rámci „Radostného týdne“ slavíme „Den dětí“
Děti se učí spolupracovat při hledání pokladu, poznávají okolí města na výletě
Při sportovních soutěžích a při nocování v MŠ si vytvářejí zdravé životní návyky a postoje jako základy zdravého životního stylu
Rozvíjíme zájem o knihy návštěvou knihovny
Děti si osvojují některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjejí zájem o psanou podobu jazyka
V závěru měsíce pak „školáci“ skládají „malou maturitu“ a jsou slavnostně šerpováni králem Školasem, rozvíjejí si interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální
Velké oblibě se těší téma „Barevný týden“, kdy je důležitá spolupráce s rodiči (barevné oblečení, hračky, …)
Týdenní podtémata: Radostný týden; Zvířata v ZOO; Barevný týden; Loučení se školáky

Červenec + Srpen - 11. tematický celek: Prázdniny Na Kopečku

Tak, jak je pestré léto, tak je rozmanitý i tento blok. Při zajišťování prázdninového provozu se děti seznamují s novými kamarády a navazují nová přátelství
V tomto období plánujeme činnosti dle doplňkových témat, ve kterých děti využijí své poznatky a dovednosti, které získaly během celého školního roku
Týdenní podtémata: Týden malých indiánů; Polámal se mraveneček; Kočičí živočichopis; Hrady a zámky; Dinosauři
Back To Top