skip to Main Content

Nejnovější aktuality

Seznam přijatých dětí

Seznam přijatých dětí na školní rok 2024/2025 naleznete zde: přijaté děti - seznam…

Mateřinka

Již tradičně se naše děti zúčastnily nesoutěžní přehlídky mateřských škol "Mateřinky" v teplickém…

Zápis na školní rok 2024/2025

Informace k zápisu na nový školní rok naleznete v záložce PRO RODIČE -…

Povinně zveřejňované informace

Mateřská škola Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice, příspěvková organizace, zveřejňuje v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhláškou č. 442/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění, následující informace:

Název

Mateřská škola Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice

Důvod a způsob založení

Zřizovatel: statutární město Teplice
Důvod založení: škola je příspěvková organizace zřízená statutárním městem Teplice. Poskytuje předškolní vzdělávání

Organizační struktura

Statutárním orgánem školy je ředitelka školy, která je jmenována a odvolávána podle školského zákona
Vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci oprávněni organizovat a řídit dle Organizačního řádu Mateřské školy Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice
Složky organizace: Mateřská škola Na Kopečku, školní jídelna při MŠ

Kontaktní adresa

Mateřská škola Na Kopečku, Bohosudovská 111, 415 01 Teplice

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Mateřská škola Na Kopečku, Bohosudovská 111, 415 01 Teplice

Úřední hodiny

Dle předchozí domluvy

Telefon

+420 723 739 729 – ředitelka školy
+420 722 711 532 – omlouvání dětí
+420 417 562 923 – pevná linka

Adresa internetové stránky

skolka-nakopecku.cz

E-mailová adresa školy

msnakopecku@volny.cz

ID datové schránky

fqqgxyd

Případné platby lze poukázat na účet

27-1417050227/0100

65650905

DIČ

Seznamy hlavních dokumentů

Seznamy dokumentů jsou k dispozici v ředitelně školy

Rozpočet

Na webu školy skolka-nakopecku.cz v sekci „úřední deska“, v ředitelně školy a na úřední desce umístěné na plotu u vchodu do MŠ

Rozpočet

Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Místo a způsob k získání informací: ústní podání v ředitelně školy, telefonicky, písemně nebo elektronicky
Žádost lze formulovat volně a doručit osobně, prostřednictvím pošty na adresu sídla školy nebo elektronicky na adresu: msnakopecku@volny.cz s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis

Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob: ústní podání v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě v ředitelně školy, telefonicky, písemně nebo elektronicky

Odvolání proti rozhodnutí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice, a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje

Formuláře

Všechny formuláře lze získat v tištěné podobě v ředitelně školy, případně elektronickou formou, některé jsou k dispozici na webových stránkách školy

Předpisy

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon 500/2004 Sb., správní řád
Vyhláška č. 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování
vše ve znění pozdějších předpisů

Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány bez úhrady

Vzory licenčních smluv

V současné době Mateřská škola Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice žádné licenční smlouvy neposkytuje

Výhradní licence

V současné době Mateřská škola Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice žádné výhradní smlouvy neposkytuje

Poskytnuté informace

Mateřská škola Na Kopečku, Bohosudovská 111, Teplice zatím nevydala žádné informace dle zákona 106/1999 Sb.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací (.pdf)

250 kB

Back To Top